Dobre prognozy do eksportu polskich towarów do Gruzji w najbliższych latach!

flaga gruzji

Dobre prognozy do eksportu polskich towarów do Gruzji w najbliższych latach!

Podstawą współczesnej gospodarki gruzińskiej jest uprawa owoców cytrusowych, winogron, herbaty, orzechów laskowych, warzyw i trzody chlewnej. Do głównych gałęzi przemysłu tego kraju zaliczyć należy przemysł hutniczy, lotniczy, wydobywczy (mangan i miedź), chemiczny oraz produkcję wina i wód mineralnych, wyrobów drewnianych, komponentów maszyn i urządzeń elektrycznych. Na początku lat 90-tych XX w., w rezultacie wystąpienia szeregu czynników (rozpad ZSRR, konflikty wewnętrzne w Abchazji i Południowej Osetii, brak stabilizacji politycznej), Gruzja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. W 1995 r. Gruzja, przy wsparciu ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, rozpoczęła proces stabilizacji gospodarki. Wprowadzono wymienialność waluty narodowej, sprywatyzowano handel i drobną wytwórczość, stworzono bazę prawną dla rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Procesy transformacji rynkowej są nadal kontynuowane – realizowany jest program prywatyzacyjny
i podejmowane są działania w zakresie liberalizacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki liberalnemu prawu pracy i niskim obciążeniom fiskalnym Gruzja znajduje się w czołówce państw przyjaznych inwestorom. Wg. raportu – Doing Business z 2014r. państwo to znajduje się pod tym względem na 8 miejscu w świecie.

Liberalna polityka handlu zagranicznego oraz chęć zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowią obecnie główne zasady polityki gospodarczej Gruzji, co wiąże się
z uproszczonym systemem handlu zagranicznego oraz procedur celnych, niskimi cłami importowymi, a także minimalnymi regulacjami pozataryfowymi. Liberalne środowisko inwestycyjne i równe podejście do inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych sprawia, że kraj ten jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Ze względu na położenie geopolityczne Gruzji, rozwój gospodarki kraju jest przede wszystkim związany z prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniem branży transportowej. Na dzień dzisiejszy, położenie geopolityczne Gruzji odgrywa istotną rolę
w życiu gospodarczym i politycznym kraju. Gruzja znajduje się na skrzyżowaniu Europy i Azji, gdzie prowadzony jest transport ładunków strategicznych. Dlatego jednym z głównych priorytetów rządu Gruzji jest skoordynowane działanie w dziedzinie transportu, modernizacja i budowa infrastruktury transportowej zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także pełna harmonizacja ustawodawstwa kraju w tej dziedzinie z prawem międzynarodowym. Nie bez znaczenia dla rządzących pozostaje rozwój sektora rolno-spożywczego, turystyki oraz komunikacji, technologii informacyjnych i usług pocztowych.

Wymiana handlowa z Polską (mln USD )

 2012201320142015Dynamika 2015 2014I-IV 2016Dynamika I -IV 2016 I -IV 2015
Eksport86,8102,0103,388,38629,2111,2
Import9,619,521,442,2197,53,952,3
Obroty96,4121,5124,7130,5105,233,198,1
Saldo77,182,581,946,125,3
Źródło: GUS

Według danych za 2015 r. wzajemne obroty wyniosły 130,5 mln USD (wzrost o 5% w stosunku do roku 2014) , w tym polski eksport 88,3 mln USD (spadek o 14%) , import wyniósł 42,2 mln USD (wzrost o 98%). Według wstępnych danych za okres I-IV 2016 r. wzajemne obroty wyniosły 33,1 mln USD (spadek o 1,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2015r.), w tym polski eksport 29,2 mln USD (wzrost o 11,2%) , import wyniósł 3,9 mln USD (spadek o 47,7 %). Według wstępnych danych z 2015 r. ok. 1000 polskich firm eksportuje swoje towary do Gruzji, a 140 firm importuje.

Potencjalne dziedziny współpracy

Gruzja jest niewielkim, ale perspektywicznym rynkiem, z wyjątkowo korzystnymi warunkami dla prowadzenia biznesu. Dotychczasowa aktywność polskich firm w Gruzji koncentruje się na współpracy z lokalnymi importerami/dystrybutorami. Możliwości biznesowe dla polskich firm istnieją przede wszystkim w infrastrukturze transportowej (m.in. produkcja autobusów i pojazdów szynowych, infrastruktura drogowa i portowa, modernizacja linii kolejowej), infrastrukturze komunalnej (m.in. gospodarka odpadami, oświetlenia ulic, efektywność energetyczna, gospodarka wodno-ściekowa), energetyce (m.in. kopalnie i elektrownie węglowe, energetyka wiatrowa, hydroenergia), rolnictwie (m.in. eksport technologii, linii produkcyjnych, usługi konsultingowe), przemyśle spożywczym, hotelarstwie i        turystyce (m.in. pensjonaty i hotele 3-gwiazdkowe, spa, parki wodne i linowe, naśnieżnie stoków, dostarczanie technologii IT, gastronomia).